Greatest trong toán học là gì?

1
343

 

1. Greatest trong toán học là gì?

Trong tiếng Anh, ước chung lớn nhất gọi là greatest common divisor (GCD), greatest common factor (GCF), highest common factor (HCF), greatest common measure (GCM), hay highest common divisor (HCD).

Còn trong lĩnh vực toán học, ước số chung lớn nhất (ƯCLN) hay ước chung lớn nhất (ƯCLN) của hai hay nhiều số nguyên là số nguyên dương lớn nhất là ước số chung của các số đó. Ví dụ, ước chung lớn nhất của 6 và 15 là 3 vì: 6:3 = 2 và 15:3= 5

>> Greatest of all time là gì?

2. Cách tìm Greatest trong toán học?

Để tìm Greatest (ước số chung lớn nhất)

Bước 1. Phân tích các số ra thừa số nguyên tố
Bước 2. Chọn ra các thừa số chung
Bước 3. Lập tích các thừa số đã chọn ra. Mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm.

Ví dụ:

– Cách 1: Để tìm ƯCLN của các số cho trước ta thực hiện quy tắc 3 bước phía trên.

Chú ý:

  • a chia hết cho b => ƯCLN (a; b)
  • a chia b dư r thì ƯCLN (a; b) = ƯCLN (b; r)

– Cách 2: Sử dụng thuật toán Ơ-clit

Bước 1. Lấy số lớn chia số nhỏ. Giả sử a = bx + r

+ Nếu r # 0 ta thực hiện bước 2

+ Nếu r = 0 thì ƯCLN (a; b) = b

Bước 2Lấy số chia, chia cho số dư

+ Nếu r1 # 0 ta thực hiện bước 3

+ Nếu r1 = 0 thì ƯCLN (a; b) = b

Bước 3. Quá trình này được tiếp tục cho đến khi được một phép chia hết

3. Greatest trong các lĩnh vực khác?

Trong tin học máy tính thì hàm GREATEST – Oracle/PLSQL là một trong các hàm trong danh sách được cung cấp sẵn cho người sử dụng khi thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle.

1 COMMENT

Comments are closed.