PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN là gì? Cách giải phương trình bậc hai một ẩn?

0
902
 PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN là gì? Cách giải phương trình bậc hai một ẩn?

Mục lục bài viết

1. Định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn?

Ví dụ về phương trình bậc hai một ẩn: Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng:

ax2+bx+c=0

Trong đó x là ẩn số; a,b,c là những số cho trước gọi là các hệ số và a≠0.

2. Giải phương trình với hai trường hợp đặc biệt

Xét phương trình bậc hai một ẩn ax2+bx+c=0 với a≠0

3.Giải phương trình bậc hai một ẩn

Có khá nhiều cách giúp ta thực hiện giải các bài toán về phương trình bậc hai một ẩn  ax2+bx+c=0

Trong đó, các cách giải phổ biến là nhân tử hóa (phân tích thành nhân tử), phương pháp phần bù bình phương, sử dụng công thức nghiệm như trên, hoặc sử dụng đồ thị,…

>>   Hãy cho bản thân một cơ hội - câu nói đầy ý nghĩa