2k trong toán học là gì?

0
1566
2k trong toán học là gì?

Kiến thức này là ở lớp 6 thcs mà cái này cũng rất ít định nghĩa nên mình tổng hợp lại cho mọi người nhé!

1. Tìm hiểu về 2k trong toán học là gì?

Mọi số nguyên tố lớn hơn 3 đều có dạng 3k+1 hoặc 3k+2. Nếu p là số nguyên tố lớn hơn 3 và 2p+1 cũng là số nguyên tố thì 4p+1 lầ hợp số.

2. Ví dụ về 2k trong toán học?

Ví dụ 1:

Dạng tổng quát của số 2 là 2k , Dạng tổng quát của số chia cho 2 dư 1 là 2k +1 với k thuộc N. Hãy viết Dạng tổng quát của số chia hết cho 3 , số chia cho 3 dư 1 , số chia cho 3 dư 2.

Giải:

  • Dạng tổng quát của số chia hết cho 3 là 3k;
  • Số chia cho 3 dư 1 là : 3k + 1;
  • Số chia cho 3 dư 2 là : 3k + 2.

Ví dụ 2:

Câu hỏi: Dạng tổng quát của số chia hết cho 2 là 2k , dạng tổng quát của số chia cho 2 dư 1 là 2k + 1 với k thuộc N . Hãy viết dạng tổng quát chia hết cho 3 , số chia cho 3 dư 1 , số chia cho 3 dư 2.

Giải:

3k với k ∈ N
3k +2 với k ∈ N

OK như vậy là mình đã định nghĩa cũng như ví dụ về bài tập liên quan đến 2k trong toán học rồi đúng không? Chúc các bạn thành công.

Ví dụ 3: 

Dạng tổng quát của  số chia hết cho 2 là 2k dạng tổng quát của số chia  cho 2 dư 1 là 2k  +1 với k E N  hãy viết dạng tổng quát của số chia hết cho 3 số chia cho 3 dư 1 số chia cho 3 dư 2

Giải:

SỐ chia hết cho 3 dạng 3k. chia 3 dư 1 dạng 3k + 1. chia 3 dư 2 dạng 3k + 2

>> Dấu trong toán học