Cách đọc số 5 trong toán học?

1
4745
Thông thường người ta người ta sử dụng “lăm” để gọi tên các con số, còn năm sẽ được dùng để chỉ đơn vị đo thời gian.  Do đó, khi đếm số thứ tự, cách viết và đọc là “mười lăm” sẽ chuẩn xác.

Mục lục bài viết

1. Cách đọc số 5 trong toán học?

Bạn có bao giờ thắc mắc điều này?
    • Số 5 đọc và viết là “NĂM”, số 50: “Năm mươi”;…
    • Số 15 đọc và viết là “Mười lăm” mà không phải là “Mười năm”
Cứ khi số 5 ở hàng đơn vị thì đều đọc là “LĂM” (25, 55, 555, v.v…), trừ các trường hợp: 105, 205, 5505….thì đọc là “linh năm” hoặc “lẻ năm”.
Ngoài ra, từ 25 đến 95 thì còn có thể đọc là “hai nhăm”…”chín nhăm”, tuy nhiên đây là cách đọc nhưng viết vẫn là “…mươi lăm”. Vậy tại sao đọc và nhất là khi viết thì lại “LĂM” mà không phải là “NĂM” hay “NHĂM”?
Có thể có các đáp án sau:
1. Đây là ảnh hưởng của việc nói ngọng phụ âm “L” và “N”. Lâu dần, trải qua thời gian và được chấp nhận như một chuẩn mực.
2. “Lăm” để khi đọc số đi liền với năm tháng dễ nghe hơn (VD: 1555 năm đọc là: Một nghìn năm trăm năm mươi lăm năm). Nhưng nếu là phương án này thì tại sao không dùng “Nhăm” với tất cả các trường hợp luôn thể nhỉ (15 đọc là “mười nhăm” thì cũng được chứ sao)?
3. Cả hai lý do trên đều đúng.

2. Cách giải thích khoa học:

Ví dụ: Mười lăm = Số 15

Mười năm = thời gian = Ten Year
Do đó, để phân việt giữa số đếm và đơn vị đo thời gian, người ta sử dụng từ “lăm” và “năm” để đọc các số có tận cùng là 5 ở hàng đơn vị.

Trong trường hợp viết số tiền có tận cùng là số 5 thì sẽ có hai cách viết là “lăm” và “năm”

  • Viết là “lăm” nếu chữ số hàng chục lớn hơn 0, nhỏ hơn hoặc bằng 9.
  • Viết là “năm” nếu chữ số hàng chục bằng 0 hoặc kết hợp với từ chỉ tên hàng là từ “mươi” phía sau.

Ví dụ:

50, 500, 550: Đọc là năm mươi, năm trăm, năm trăm năm mươi. (Do số 5 không thuộc hàng đơn vị)

15,25,155: Đọc là mười lăm, hai năm, một trăm năm mươi lăm. (Do chữ số hàng chục lớn hơn 0 nên số 5 thuộc hàng đơn vị sẽ được đọc là lăm)

105, 1005: Đọc là một trăm linh năm, một nghìn không trăm linh năm. (Do hàng chục bằng 0 nên số 5 trong trường hợp này sẽ đọc là năm)

Với trường hợp 1555 năm thì sẽ đọc như thế nào?

  • 1555: Một nghìn năm trăm năm mươi lăm
  • 1555 năm: Một nghìn năm trăm năm mươi lăm năm

Như vậy, việc sử dụng chữ “lăm” để khi đọc số đi liền với năm tháng sẽ dễ nghe hơn, giúp người nghe có thể phân biệt được một cách chính xác hơn.

>>> Phép chia trong toán học

1 COMMENT

Comments are closed.