Công thức tính diện tích tam giác đều, vuông, cân, thường?

0
345
Công thức tính diện tích tam giác đều, vuông, cân, thường?

Mục lục bài viết

1. Hình tam giác là gì?

Hình tam giác là một hình học có ba cạnh và ba góc. Các đặc điểm chính của một tam giác bao gồm:

 • Ba cạnh: Tam giác có ba cạnh, mỗi cạnh nối hai đỉnh của tam giác. Các cạnh có thể có độ dài khác nhau.
 • Ba góc: Tam giác có ba góc, mỗi góc nằm giữa hai cạnh liền kề. Tổng các góc của một tam giác luôn bằng 180 độ.
 • Đỉnh: Tam giác có ba đỉnh, mỗi đỉnh là nơi giao nhau của hai cạnh.

Dựa vào độ dài các cạnh và các góc của tam giác, chúng có thể được phân loại thành các loại khác nhau như sau:

 • Tam giác đều: Các cạnh và góc của tam giác đều có độ dài và giá trị góc bằng nhau Nên người ta thường gọi tắt Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau.

 • Tam giác thường: Là có độ dài các cạnh khác nhau, số đo góc trong cũng khác nhau.
 • Tam giác cân: Có ít nhất hai cạnh hoặc hai góc của tam giác bằng nhau.
 • Tam giác vuông: Một trong ba góc của tam giác là góc vuông (90 độ).

 • Tam giác nhọn: Các góc của tam giác đều nhỏ hơn 90 độ.
 • Tam giác tù: Một trong ba góc của tam giác là góc tù (lớn hơn 90 độ).
 • Tam giác vuông cân: Một trong ba góc của tam giác là góc vuông, và hai cạnh góc vuông bằng nhau.

2. Công thức tính diện tích tam giác?

Công thức tính diện tích tam giác đều:

𝑆=𝑎2.34

Trong đó:

 • S là diện tích tam giác điều
 • a là độ dài cạnh của tam giác

Ví dụ:

Bài toán cho tam giác ABC đều các cạnh của tam giác (a) bằng 3. Tính diện tích tam giác.

Áp dụng công thức tính S = ½. A2. sin 60o = A2. (3 /4) ta có SABC= 32. (3 /4) = 93 /4

Công thức tính diện tích tam giác cân:

Công thức tính diện tích tam giác thường:

S = (a x h)/ 2

 • Chiều dài đáy tam giác cân (đáy là một trong 3 cạnh của tam giác)
 • Chiều cao của tam giác (chiều cao tam giác bằng đoạn thẳng hạ từ đỉnh xuống đáy).

Bài tập ví dụ

* Tính diện tích của tam giác cân có:

 • Độ dài cạnh đáy bằng 6cm và đường cao bằng 7cm
 • Độ dài cạnh đáy bằng 5m và đường cao bằng 3,2m

Lời giải:

a, Diện tích của hình tam giác là:

(6 x 7) : 2 = 21 (cm2)

Đáp số: 21cm2

Công thức tính diện tích tam giác vuông:
Công thức tổng quát như sau: S = (a x h)/2.
Trong đó: a chính là độ dài một cạnh của tam giác đều, còn h là chiều cao tương ứng của cạnh đó

Ví dụ minh họa: Một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông lần lượt là 6cm và 8cm. Áp dụng công thức trên ta có diện tích hình tam giác vuông là: (6 x 8)/2 = 24 cm2.

Với hình tam giác vuông – mình đã có một bài viết này rồi – các bạn đọc ở đây nhé: Công thức tính diện tích tam giác vuông?

>>> Hình tam giác có mấy góc vuông?