Const là gì trong vật lý?

0
46

Mục lục bài viết

1. Const là gì trong vật lý?

Trong vật lý, “const” là viết tắt của từ tiếng Anh “constant”, nghĩa là hằng số. Hằng số là một giá trị không thay đổi trong quá trình tính toán hoặc thí nghiệm.

2. Công thức tính Const?

Công thức : Const là gì trong vật lý?

 • là thể tích của khí.
 • T là nhiệt độ tuyệt đối của khí (đo bằng Kelvin, K).
 • “const” là hằng số, tức là giá trị không đổi khi áp suất của khí không thay đổi.

Định luật Charles mô tả rằng, ở áp suất không đổi, thể tích của một lượng khí nhất định tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối của nó.

Bài tập ví dụ tính Const?

Một bình chứa khí đang được giữ ở áp suất không đổi. Ban đầu, bình có thể tích 𝑉1 = 2.0L ở nhiệt độ 𝑇1 = 273K (tức là 0 độ C). Nếu nhiệt độ tăng lên 𝑇2 = 323, hãy tính thể tích mới của bình V2.

Giải:

Áp dụng công thức: Const là gì trong vật lý?

Với các giá trị đã cho:

 • V1=2.0 L
 • T1=273 K
 • T2=323 K

Giải phương trình để tìm V2:

Const là gì trong vật lý?

Const là gì trong vật lý?

Vậy thể tích mới của bình sau khi nhiệt độ tăng lên 323K là 𝑉2 = 2.366

3. Const trong các lĩnh vực khác nhau?

Để các bạn hiểu rõ hơn mình sẽ phân tích Const trong các lĩnh vực khác nhau nhé.

* Trong toán học: 

Hằng số toán học: Các giá trị số không thay đổi, chẳng hạn như:

 • Pi (π): ≈3.14159\approx 3.14159
 • Số Euler (e): ≈2.71828\approx 2.71828
 • Hằng số vàng (φ): ≈1.61803\approx 1.61803
* Trong hóa học?

Hằng số hóa học: Các giá trị cố định trong các phương trình và tính toán hóa học, như:

 • Hằng số khí lý tưởng (R)8.314J/mol\cdotpK
* Trong Kỹ thuật

Hằng số kỹ thuật: Giá trị không thay đổi trong các thiết kế và tính toán kỹ thuật. Ví dụ: Hằng số điện trở suất của một vật liệu.

* Trong Tài chính

Hằng số tài chính: Các giá trị cố định sử dụng trong các mô hình tài chính.

Ví dụ: Tỷ lệ chiết khấu cố định trong mô hình dòng tiền chiết khấu.

* Trong Sinh học

Hằng số sinh học: Các giá trị cố định trong các mô hình và tính toán sinh học.

 • Ví dụ: Hằng số Michaelis-Menten trong động học enzyme.

4. Kết luận:

Trên đây là bài viết của mình về Const là gì trong vật lý? – chúc các bạn có các kiến thức thú vị.