CSC trong toán học là gì?

0
1237
CSC trong toán học là gì?

Mục lục bài viết

1. CSC trong toán học là gì?

Thực ra csc là một trong những công thức tính các góc(x) của sin cos tan cot sec csc

  • Sin= đối/ huyền
  • Cos= kề/ huyền
  • Tan= đối/ kề
  • Cot= kề/ huyền
  • Sec= 1/cos
  • Csc= 1/sin

Trong đó: Sin, cos, tan, cot, sec, csc là các ký tự toán học. Được sử dụng trong các công thức tính lượng giác và đạo hàm.

  • sin : là tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền của góc
  • cos : là tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền của góc
  • tan : là tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của góc
  • cot : là tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối của góc

Video tham khảo: