Ơn nghĩa là gì?

0
782
Ơn nghĩa là gì?

Mục lục bài viết

1. Ơn nghĩa là gì?

Ơn nghĩa là điều làm cho người nào đó, mang lại lợi ích, sự tốt đẹp, được bản thân người ấy nhận thức như là cần phải đền đáp. 

2. Trong tiếng Anh ơn nghĩa là gì?

Trong tiếng Anh bạn có thể nói từ ơn bằng các từ sau: Good deed, boon, favour, benefit, blessing.

1 Số ví dụ về từ ơn trong Tiếng Anh:

Con thật không biết phải cảm ơn nghĩa phụ như thế nào?
I don’t know how I should thank you for all you’ve done for me.

“Danh-tiếng tốt còn hơn tiền-của nhiều; và ơn-nghĩa quí hơn bạc và vàng”.
“A name is to be chosen rather than abundant riches; favor is better than even silver and gold.”

“Danh-tiếng tốt còn hơn tiền-của nhiều; và ơn-nghĩa quí hơn bạc và vàng”.
“A good name is to be chosen rather than abundant riches; favor is better than even silver and gold.”

Đúng vậy, “danh-tiếng tốt còn hơn tiền-của nhiều; và ơn-nghĩa quí hơn bạc và vàng”.
Yes, “a name is to be chosen rather than abundant riches; favor is better than even silver and gold.”

“Danh-tiếng tốt còn hơn tiền-của nhiều; và ơn-nghĩa quí hơn bạc và vàng”.
“A good name is to be chosen rather than great wealth; to be respected is better than silver and gold,” says Proverbs 22:1.

Biết ơn có nghĩa là nhìn nhận giá trị của một người hoặc một điều gì đó.
To appreciate someone or something means to recognize the value of that person or that thing.

Trả ơn có nghĩa là “dâng hiến hoặc tuân phục.”
To render means to “give or submit.”

Đồ vô ơn bạc nghĩa!
You ungrateful little brat!

Rõ là vô ơn bạc nghĩa mà.
They are ungrateful.

Mày là đồ vong ơn bội nghĩa.
You ungrateful little bastard!

Ông làm ơn định nghĩa từ bất thường?
Can you please define ” unusual “?

Anh là con người vô ơn bạc nghĩa nhất trên đời mà tôi từng gặp.
You’re the most ungrateful creature I’ve ever seen.

Tôi luôn luôn biết ơn về nghĩa cử ấy của cha.
I will always be grateful for that gesture.

Dù vậy, những người vong ơn bội nghĩa vẫn hưởng lợi ích từ lòng nhân từ của Ngài.
In spite of this, though, thankless and unappreciative people still benefit from God’s goodness.

Đồ vô ơn bạc nghĩa!
We’re through.

Mấy con quái thú vô ơn bạc nghĩa của ông…
Those ungrateful beasts of yours.

Đừng có cư xử như một kẻ vô ơn bạc nghĩa nữa. Tới thể hiện lòng kính trọng với bố anh đi.
Stop acting like such an ingrate and go pay your respects to your father.

Và khi tôi tự hỏi, ” Không biết con người này có thể có những hành động đê tiện… và vô ơn bạc nghĩa… ”
And when I ask myself, ” Could this man be capable of such an act of pettiness and… base ingratitude… ”

Bà có thể yên tâm rằng chúng tôi sẽ nhổ tận gốc tính xấu xa ra khỏi cái cây vô ơn bạc nghĩa này.
You can rest assured that we shall root out the wickedness in this small, ungrateful plant.

>> yyds nghĩa là gì?