Get on with nghĩa là gì? Ví dụ về Get on with?

0
202
Get on with nghĩa là gì? Ví dụ về Get on with?

Mục lục bài viết

1. Get on with nghĩa là gì?

Trong tiếng Anh Get on with được google dịch là “Có được với” – Như hình ảnh bên dưới là được dịch với Google dịch:

Get on with thường là câu được sử dụng hàng ngày có nghĩa là tiếp tục làm một công việc hoặc tình huống nào đó một cách nhanh chóng hoặc không gián đoạn.

2. Ví dụ về Get on with?

Ví dụ 1:
  • I need to get on with my work; the deadline is approaching. (Tôi cần tiếp tục làm việc; thời hạn đang đến gần.)
Ví dụ 2:

We should stop chatting and get on with the meeting. (Chúng ta nên ngừng nói chuyện và tiếp tục cuộc họp.)

Ví dụ 3:

The students were asked to stop socializing and get on with their assignments. (Học sinh được yêu cầu ngưng nói chuyện và tiếp tục làm bài tập của họ.)

3. Cách sử dụng Get on with?

Cấu trúc sử dụng “get on with” thường có dạng:

Get on with + [something/someone]

Ví dụ: I need to get on with my work. (Tôi cần phải tiếp tục công việc của mình.)

Ở đây, “[something/someone]” có thể là một nhiệm vụ, một công việc, một dự án, một người, hoặc một tình huống cụ thể mà bạn muốn tiếp tục hoặc làm tiếp.

Ngoài ra, “get on with” cũng có thể được sử dụng trong cấu trúc phủ định để diễn đạt sự khó chịu hoặc mối quan hệ không tốt:

Not get on with + [someone/something]

Ví dụ: I just don’t get on with my boss. (Tôi không hòa hợp với ông chủ của mình.)

3. Kết luận:

Ok trên đây mình đã tổng hợp cho các bạn nghĩa của Get on with nghĩa là gì? Ví dụ về Get on with? – chúc các bạn có các kiến thức bổ ích.