Product trong toán học nghĩa là gì?

0
2113

Mục lục bài viết

1. Định nghĩa về Product?

Trong toán học Product có nghĩa là tích số – còn trong excel hàm Product là hàm dùng để nhân trong Excel, hàm sẽ nhân tất cả các đối số được đưa vào và trả về tích của chúng.

Cú pháp: Cú pháp: =PRODUCT(number1, [number2]…)

Trong đó:

  • number1    Bắt buộc. Số hoặc phạm vi thứ nhất mà bạn muốn nhân.
  • number2    Tùy chọn. Các số hoặc phạm vi bổ sung mà bạn muốn nhân, tối đa 255 đối số.

2. Một số ví dụ về Product?

Ví dụ cho một số dữ liệu như sau:

5,15, 30

Chúng ta áp dụng theo công thức: =PRODUCT(A2:A4) Nhân các số trong các ô từ A2 đến A4. Kết quả = 2250

=PRODUCT(A2:A4, 2) Nhân các số trong các ô từ A2 đến A4 rồi nhân kết quả đó với 2. Kết quả bằng: 4500

=A2*A3*A4 Nhân các số trong các ô từ A2 đến A4 bằng cách sử dụng các toán tử toán học thay vì hàm PRODUCT. Kết quả bằng 2250

>>> Dấu trong toán học