Analysis trong toán học là gì?

0
977

Mục lục bài viết

1. Analysis trong toán học là gì?

Phương pháp phân tích toán học trong tiếng Anh được gọi là Mathematical analysis.

Phương pháp phân tích toán học là phương pháp khoa học nghiên cứu và phân tích những vấn đề quyết định mà có thể lượng hoá để tìm được phương án tối ưu.

Nội dung chủ yếu của phương pháp là toán học hoá, mô hình hoá và máy tính hoá vấn đề cũng như các phương thức giải quyết vấn đề.

Trung tâm của ba yếu tố này là xây dựng mô hình toán học, dùng quan hệ toán học diễn đạt mối quan hệ giữa các biến số với mục tiêu của quyết định.

2. Có những loại Analysis: 

Có một số loại kỹ thuật phân tích dữ liệu dựa trên kinh doanh và công nghệ. Các loại phân tích dữ liệu chính là:

  • Text Analysis: Phân tích văn bản
  • Statistical Analysis: phân tích thống kê
  • Diagnostic Analysis: phân tích chuẩn đoán
  • Predictive Analysis: phân tích dự đoán
  • Prescriptive Analysis: phân tích đề xuất