i trong toán học là gì?

0
190
i trong toán học là gì?

1. I trong toán học nghĩa là gì?

Quan hệ A B còn được gọi là quan hệ bao hàm. Quan hệ bao hàm là một quan hệ thứ tự trên các tập. Ví dụ:

  • N: Tập hợp số tự nhiên
  • Z Tập hợp số nguyên
  • Q Tập hợp số hữu tỉ
  • I= R/Q: Tập hợp số hữu tỉ
  • R: Tập hợp số thực
  • C: Tập hợp số phức

Do vậy I trong biểu thức toán học có nghĩa là tập hợp số vô tỉ.