intervals là gì? Interval trong toán học?

0
546
intervals là gì? Interval trong toán học?

Mục lục bài viết

1. Intervals là gì?

Trong từ điển thì Intervals có nhiều nghĩa trong đó sẽ có một số nghĩa tiêu biểu như:

Danh từ:

 • Khoảng (thời gian, không gian), khoảng cách
 • Lúc nghỉ, lúc ngớt, lúc ngừng
 • (quân sự) khoảng cách, cự ly
 • (âm nhạc) quãng
 • (toán học) khoảng

2. Interval trong toán học?

Trong toán học, “interval” (khoảng) là một khái niệm được sử dụng để biểu diễn một phạm vi giá trị nằm giữa hai điểm dừng.

Ví dụ về khoảng (Interval) trong toán học?

Ví dụ về biểu diễn khoảng trong toán học:

 • Khoảng giữa hai số nguyên:
  • Khoảng các số nguyên từ 1 đến 5: [1, 5]
  • Khoảng các số nguyên từ -10 đến 10: [-10, 10]
 • Khoảng giữa hai số thực:
  • Khoảng các số thực từ 0 đến 1: [0, 1]
  • Khoảng các số thực từ -3.14 đến 3.14: [-3.14, 3.14]
 • Khoảng không chứa giá trị đầu hoặc cuối:
  • Khoảng các số nguyên dương lớn hơn 1: (1, +∞)
  • Khoảng các số thực nằm giữa -1 và 1 nhưng không bao gồm -1 và 1: (-1, 1)