Lực đàn hồi là gì cho ví dụ?

2
1013
Lực đàn hồi là gì cho ví dụ?

Mục lục bài viết

1.Lực đàn hồi là gì?

Theo wiki -Biến dạng đàn hồi là những biến dạng có khả năng khôi phục lại hình dạng ban đầu khi chưa có lực tác dụng vào.Lực xuất hiện khi vật bị biến dạng có tác dụng khôi phục lại hình dạng ban đầu gọi là lực đàn hồi. Lực đàn hồi có điểm đặt vào vật bị biến dạng, cùng phương, ngược chiều có độ lớn bằng độ lớn của lực tác dụng tại thời điểm xuất hiện.Khi lực tác dụng vào vật quá lớn vật mất khả năng khôi phục lại hình dạng ban đầu ta nói lực tác dụng vượt qua giới hạn đàn hồi của vật liệu.Lực đàn hồi của lo xo xuất hiện ở cả hai đầu của lò xo và tác dụng vào vật tiếp xúc với nó làm biến dạng.

2. Ví dụ về lực đàn hồi?

vd:bóng cao xu và cung hoặc lò xo

3. Định luật Húc (Hooke)

Fđh=k|Δl|

Trong đó

  • k: hệ số đàn hồi hay độ cứng của lò xo (N/m)
  • Fđh: lực đàn hồi (N)
  • Δl=l – lo: độ biến dạng của lò xo (m)
  • Δl > 0: lò xo chịu biến dạng giãn
  • Δl < 0: lò xo chịu biến dạng nén