Noun là gì?

0
1210

Mục lục bài viết

1. Định nghĩa từ Noun?

(noun) là một danh từ dùng để gọi tên hay xác định người, đồ vật, con vật, địa điểm, … thường được ký hiệu là: “N” hoặc “n”.

Thông thường khi miêu tả một sự vật, sự việc trong tiếng Anh sử dụng tính từ, ta dùng trật tự: Tính từ (Adj) + Danh từ (Noun).

2. Cấu trúc sử dụng:

S+ be+ N+ who/which/that+ be+ Adj  S+ be +N+ Adj.

Bỏ “Who/ Which” và động từ “tobe”. Cấu trúc này chỉ áp dụng cho câu sử dụng đại từ quan hệ “Who/Which/That” (vì “Who/Which/That” dùng thay thế cho chủ từ).

Như vậy câu: “She’s a girl who is beautiful. She has a mother that is kind and active” sẽ thành: “She’s a girl beautiful. She has a mother kind and active”.

SHARE
Previous articleInternet troll là gì?
Next articleadverb là gì?