Q trong hóa học là gì? Công thức tính Q trong hóa học

0
294
Q trong hóa học là gì? Công thức tính Q trong hóa học

 

1. Q trong hóa học là gì?

Trong hóa học, “q” thường được sử dụng để đại diện cho lượng nhiệt (hoặc năng lượng) trong các phương trình liên quan đến sự thay đổi nhiệt độ của hệ thống. Cụ thể, q thường được sử dụng để biểu diễn lượng nhiệt mà hệ thống hấp thụ (q > 0) hoặc phát ra (q < 0) trong các quá trình hóa học.

2. Công thức tính Q trong hóa học

Công thức cơ bản liên quan đến lượng nhiệt và q là:

q=mcΔT

Trong đó:

  • q là lượng nhiệt (đơn vị: joule),
  • m là khối lượng của hệ thống (đơn vị: gram hoặc kilogram),
  • c là nhiệt dung riêng (đơn vị: J/(g·°C) hoặc J/(kg·°C)),
  • ΔT là sự thay đổi nhiệt độ (đơn vị: °C).

Xem thêm: b là gì trong hoá học?

3. Ví dụ về Q trong hóa học?

Ví dụ: Xét phản ứng dưới đây:

2H2​(g)+O2​(g)→2H2​O(g)

Cách giải:
– Xác định Số Mol: 

Đầu tiên, xác định số mol của mỗi chất tham gia phản ứng. Theo phản ứng, 2 mol H2 ​ và 1 mol O2 ​ tạo ra 2 mol H2O.

– Sử dụng Công Thức Nhiệt:

  • Sử dụng công thức q=mcΔT để tính lượng nhiệt cho mỗi chất.
  • Áp dụng công thức cho , H2, và , sau đó tính tổng lượng nhiệt.

– Tính Tổng Nhiệt:

  • Tính tổng lượng nhiệt bằng cách cộng các lượng nhiệt của từng chất.

– Kiểm Tra Hướng của Nhiệt:

  • Xác định xem phản ứng là exothermic hay endothermic dựa trên dấu của lượng nhiệt tính được.