Tia trong toán học là gì?

0
397
Tia trong toán học là gì?

Trong lớp 6 chúng ta đã học về Tia trong môn toán học rồi- bài viết này sieutonghop sẽ giúp các bạn tìm hiểu lại kiến thức này nhé.

1. Tia trong toán học là gì?

Tia trong toán học:

Hình gồm một điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi O là một tia gốc O. Khi viết(đọc) tên một tia, phải đọc hay viết tên gốc trước.

Ngoài ra:

Hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau

Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành một đường thẳng xy gọi là hai tia đối nhau.
– Mỗi điểm trên đường thẳng là góc chung của hai tia đối nhau.

Hai tia Ox và Oy là hai tia đối nhau
Hai tia Ox và Oy là hai tia đối nhau

Hai tia trùng nhau có cùng gốc và có một điểm chung khác gốc. Ví dụ: Điểm A thuộc tia Ox thì hai tia Ox và OA trùng nhau.

Xét ba điểm O, A, B

a) Nếu hai tia OA, OB đối nhau thì điểm O nằm giữa A và B.
b) Ngược lại nếu O nằm giữa A và B thì:

– Hai tia OA, OB đối nhau.
– Hai tia OA, OB trùng nhau.

2. Bài tập về Tia trong toán học?

Ví dụ 1:

Kể tên các tia trong hình vẽ sau:

A. Ox B. Ox, Oy, Oz, Ot C. Ox, Oy, Oz D. xO, yO, zO, tO

Lời giải:

Các tia trong hình vẽ là: Ox, Oy, Oz, Ot
Chọn đáp án B.

Ví dụ 2:

Cho AB và Ax là hai tia trùng nhau. Hãy chọn hình vẽ đúng:

Lời giải:

  • Hình A: Hai tia AB và Ax chung gốc A.Hai tia AB và Ax cùng nằm trên đường thẳng chứa tia Ax nên hai tia AB và Ax là hai tia trùng nhau nên A đúng.
  • Hình B: AB không phải là một tia nên B sai.
  • Hình C: AB không phải là một tia nên C sai.
  • Hình D: Hình vẽ tia Ax chưa đúng nên D sai.

Chọn đáp án A.

Ví dụ 3:

Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là?

A. Hai tia có nhiều điểm chung chỉ khi chúng là hai tia trùng nhau.
B. Hai tia phân biệt và có gốc chung luôn là hai tia đối nhau.
C. Hai tia không chung gốc luôn là hai tia không có điểm chung.
D. Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau

Lời giải:

Ta thấy tia Ax và Bx có rất nhiều điểm chung nhưng chúng không trùng nhau. Do đó, đáp án A sai. Mặt khác, Ax và Bx là hai tia không chung gốc nhưng chúng có rất nhiều điểm chung. Do đó, đáp án C sai.

Hai tia Ox và Oy là hai tia phân biệt, chung gốc O nhưng chúng không phải là hai tia đối nhau. Do đó, đáp án B sai

Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau. Đáp án D đúng

Ví dụ 4:

Cho bốn điểm A, B, C, D trên một đường thẳng theo thứ tự như trên. Số cặp tia đối nhau là:

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Lời giải:

Các cặp tia đối nhau là: BA và BC, CA và CD

Do đó chọn đáp án là A.

3. Kết luận:

Ok trên đây là “Tia trong toán học là gì?” hi vọng bạn sẽ có các kiến thức thú vị. >> P là gì trong toán học?