P là gì trong toán học?

2
1265
P là gì trong toán học?

 

Mục lục bài viết

1. P là gì trong toán học?

P trong toán học có thể chúng ta ít gặp nhưng chúng ta sẽ gặp nó chủ yếu trong môn xác xuất thống kê vào những năm học đại học chúng ta sẽ học nó khá là nhiều đấy?

Trong xác suất và thống kê P (X) có nghĩa là xác suất X xảy ra. Trong lý thuyết tập hợp, P (X) có nghĩa là tập lũy thừa của X. Trong hình học , P sẽ được ví như là công thức tính chu vi 

– Chu vi của một đa giác được tính bằng tổng độ dài các cạnh của nó. Vì vậy, công thức tính chu vi của tam giác là trong đó a, b, c là các cạnh của tam giác.

Với tứ giác công thức là
. Công thức tổng quát cho đa giác n cạnh: P = a1 + a2 +… + an Trong đó a1, a2,… an là các cạnh của đa giác.

Đường trònVới các đường tròn công thức tính chu vi là

hoặc

  • P là chu vi,
  • r là bán kính,
  • là hằng số 
  • d là đường kính hình tròn (bằng hai lần bán kính).

Hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật có công thức là: 

Trong đó, a là chiều dài, b là chiều rộng và P là chu vi.

Hình vuông

Chu vi hình vuông là

Trong đó, a là cạnh và P là chu vi.

Tìm hiểu: r trong toán học là gì

>>   a° là gì trong sinh học? a° đọc là gì?