A là gì? Tìm hiểu A là gì trong các lĩnh vực khác nhau?

0
816
A là gì? Tìm hiểu A là gì trong các lĩnh vực khác nhau?

Mục lục bài viết

1. a là gì trong toán học?

Trong toán học, tập hợp có thể hiểu tổng quát là một sự tụ tập của một số hữu hạn hay vô hạn các đối tượng nào đó. Người ta khẳng định những đối tượng này được gọi là các phần tử của tập hợp và bất kỳ một đối tượng nào cũng đều có thể được đưa vào một tập hợp. Tập hợp là một trong những khái niệm nền tảng nhất của toán học hiện đại. Ngành toán học nghiên cứu về tập hợp là lý thuyết tập hợp.

Trong lý thuyết tập hợp, người ta xem tập hợp là một khái niệm nguyên thủy, không định nghĩa. Nó tồn tại theo các tiên đề được xây dựng một cách chặt chẽ. Khái niệm tập hợp là nền tảng để xây dựng các khái niệm khác như số, hình, hàm số… trong toán học.

Nếu a là phần tử của tập hợp A, ta ký hiệu a {\displaystyle \in } A. Khi đó, ta cũng nói rằng phần tử a thuộc tập hợp A.

2. a là gì trong điện?

Dòng điện ta đo được bằng ampe kế có đơn vị là A trong mạch điện là dòng điện sinh ra do phụ tải, và dòng điện max của phụ tải không được phép vượt quá dòng điện của nguồn điện . Chính vì vậy khi ta mắc Vôn kế và ampe kế luôn có sự khác biệt:

  • + Ampe kế mắc nối tiếp với phụ tải
  • + Vôn kế mắc song song với nguồn điện

Nếu trong mạch điện chỉ có 2 yếu tố là dây dẫn và nguồn điện mà ta vẫn mắc thêm ampe kế vào thành 1 mạch kín thì chỉ trong vài dây các thiết bị của bạn sẽ tự đưa nhau về thời kỳ đồ đá .

3. a là gì trong tiếng anh?

Chắc bạn cũng rất quen tới mạo từ “A –An –The” chứ ??? – Trong tiếng Anh, mạo từ là từ đứng trước cụm danh từ (tính từ + danh từ) và cho biết danh từ ấy nói đến một đối tượng xác định hay không xác định.

Ví dụ:  I’ve bought a car.

4. a là gì trong vật lý?

A trong vật lý được gọi là gia tốc: a = g = 9,8 m/s2 (= 10 m/s2).

Công thức: Vận tốc: v = g.t (m/s)

5. a là gì trong hóa học?

Số khối hay số hạt, ký hiệu A, chỉ tổng số hạt trong hạt nhân nguyên tử. Z là số proton, N là số neutron thì A = Z + N. Số khối thường được ghi cao bên trái ký hiệu của nguyên tố

Các nguyên tử nguyên tố X có cùng Z nhưng khác A thì được gọi là đồng vị của X. Số khối chưa chắc là số nguyên, nó bằng hoặc xấp xỉ bằng khối lượng hạt nhân nguyên tử tính ra u (đvC).

6. a là gì trong sinh học?

Trong các định luật của Mendel ông đã dùng các kí hiệu AA hoặc aa để nói lên các cặp tính trạng trội(AA) và lặn(aa). AA là động hợp tử trội, Aa là dị hợp tử, aa là đồng hợp tử lặn. Đó là thời Mendel còn bây giờ đã có thuyết về DNA ta gọi A là một Gene nào đó, và AA là một cặp alen.