bội số, ước số là gì? tìm hiểu sâu về ước số

4
2517
bội số, ước số là gì? tìm hiểu sâu về ước số

 

1. bội số, ước số là gì?

* Ước số là gì:

Số nguyên dương b lớn nhất là ước của cả hai số nguyên a, b được gọi là ước số chung lớn nhất (ƯCLN) của a và b. Trong trường hợp cả hai số nguyên a và b đều bằng 0 thì chúng không có ƯCLN vì khi đó mọi số tự nhiên khác không đều là ước chung của a và b.

Nói theo cách khác uớc số là một số tự nhiên khi một số tự nhiên khác chia với nó sẽ được chia hết. Mô tả rõ hơn thì khi một số tự nhiên A được gọi là ước số của số tự nhiên B nếu B chia hết cho A.

Ví dụ: 6 chia hết được cho [1,2,3,6], thì [1,2,3,6] được gọi là ước số của 6.

* Bội số là gì:

Bội số của A là các số chia hết cho A Bối số nhỏ nhất của A là số nhỏ nhất chia hết cho A Ví dụ: bội số của 3 là 3, 6, 9, 12, 15 … Bội số nhỏ nhất của 3 là chính nó.

2. ước lượng tham số là gì?

Ước lượng tham số là tính toán một cách gần đúng nhất giá trị của một tham số chưa biết trong tổng thể dựa trên thông tin từ một mẫu.

4. ước số nguyên là gì?

VD: 6000 có bao nhiêu ước số nguyên dương? – 6000 = 2 4 .3 .5 3 Vậy số ước nguyên dương là : 5.2.4 = 40 ước.

5. ước số lẻ là gì?

Ví dụ về ước số lẻ: Số 270 có bao nhiêu ước số lẻ (không tính ước số âm) ? Ư(270) = {1;2;3;5;6;9;10;15;18;27;30;45;54;90;135;270} Vậy Ư(270) có tất cả 16 ước số. => Ước các số lẻ là: {1;3;5;9;15;27;45;135} => 270 có 8 ước lẻ.

8. ước số chẵn là gì?

Cách tính tổng ước chẵn của 1 số:

VD số A=11269608  11269608=2^3*3*7^3*37^2 S các ước của A là:(2^3+2^2+2^1+3^0)(3+1)(7^3+7^2+7+1)(37^2+37+1)S S các ước lẻ của Alà :(3+1)(7^3+7^2+7+1)(37^2+37+1) Schan=Stong-Sle

9. ước số tự nhiên là gì?

Ví dụ về ước số tự nhiên:

Phân tích số 2389976875 có bao nhiêu ước số tự nhiên: Ta sẽ tính như sau: Ta sẽ phân tích 2389976875 thành (5 mũ 4 . 11 mũ 3. 13 mũ 2. 17 mũ 1).

Vậy ước số tự nhiên của số 2389976875 là:(4+1)(3+1)(2+1)(1+1)=120

10. ước số tiếng anh là gì?

Ước số dịch trong từ tiếng anh có nghĩa là: “divisor”

11. ước số thực sự là gì?

Ước số thực sự còn gọi là số hoàn hảo? số hoàn hảo là gì? VD cho a và b là hai số đếm, nếu a chia hết cho b thì b được gọi là ước số của a. Chẳng hạn số 12 có các ước số là 1, 2, 3, 4, 6 và 12. Trong các ước số của a thì loại trừ a là ước số lớn nhất của a, ta gọi các ước số khác nhỏ hơn là ước số thực sự của a. Nếu tổng các ước số thực sự của a cũng bằng a thì ta gọi a là số hoàn hảo.

12. ước số lớn nhất là gì?

ƯCLN của hai số có thể tìm được bằng việc phân tích hai số đó ra thừa số nguyên tố, chẳng hạn để tìm ƯCLN(18,84), ta phân tích 18 = 2·32 và 84 = 22·3·7 và nhận xét rằng các thừa số chung với số mũ dương nhỏ nhất của hai số này là 2·3; do đó ƯCLN(18,84) = 6. Trên thực tế phương pháp này chỉ dùng cho các số nhỏ; việc phân tích các số lớn ra thừa số nguyên tố mất rất nhiều thời gian.

13. ước số dương là gì?

Số nguyên dương b lớn nhất là ước của cả hai số nguyên a, b được gọi là ước số chung lớn nhất (ƯCLN) của a và b. Trong trường hợp cả hai số nguyên a và b đều bằng 0 thì chúng không có ƯCLN vì khi đó mọi số tự nhiên khác không đều là ước chung của a và b.

14. ước số nguyên tố là gì?

Số nguyên tố là số tự nhiên khác 0 chỉ có hai ước số dương phân biệt là và chính nó. Các số có nhiều hơn ước số dương được gọi là hợp số. Do số chỉ có một (1) ước số dương là chính nó, nên số không phải là số nguyên tố và cũng không phải là hợp số.

 

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here