dpcm là gì trong toán học? Ý nghĩa của nó

0
467
dpcm là gì trong toán học? Ý nghĩa của nó

Mục lục bài viết

1. dpcm là gì trong toán học?

Thực ra dpcm trpng toán học là một từ viết tắt của (điều phải chứng minh). Thường gặp nhất là trong các bài toán về hình học,…

Ví dụ về dpcm trong toán học:

Bài toán: Chứng minh rằng đối với mọi số nguyên dương n, 3n + 1 là một số chẵn.

Chứng minh:

Ta sử dụng phương pháp quy nạp.

  • Bước cơ bản (Base Case): Khi n=1, 3×1+1=4 là số chẵn.
  • Bước Giả sử (Inductive Hypothesis): Giả sử đối với một số nguyên dương , 3k+1, là số chẵn.
  • Bước Chứng minh (Inductive Step):

Xem xét 3(k+1)+1.

3(k+1)+1=3k+3+1=(3k+1)+3 là số lẻ vì 3k+1 là số chẵn (theo giả sử), và bất kỳ số chẵn cộng thêm 3 đều là số lẻ.

Do đó, theo phương pháp quy nạp, chúng ta đã chứng minh rằng là số chẵn đối với mọi số nguyên dương . (dpcm)

3. Ý nghĩa của dpcm trong toán học?

Ý nghĩa của dpcm trong toán học là phân tích, cung cấp một chuỗi lý luận logic và các bước suy luận để chứng minh tính đúng của một tuyên bố hay mệnh đề nào đó.

Điều này thường bao gồm các bước như:

  • Bước Cơ Bản (Base Case): Chứng minh cho trường hợp cơ bản, thường là trường hợp đơn giản nhất của bài toán.
  • Bước Giả Định (Inductive Hypothesis): Giả định rằng mệnh đề đúng cho một giá trị nào đó hoặc một tập hợp các giá trị.
  • Bước Chứng Minhs (Inductive Step): Sử dụng giả định để chứng minh rằng nếu mệnh đề đúng cho một giá trị nào đó, nó cũng phải đúng cho giá trị tiếp theo.

Ví dụ về dpcm trong hình học:

1. Đọc đề bài và hiểu rõ yêu cầu của bài toán.
2. Vẽ hình học tương ứng theo yêu cầu bài toán.
3. Tìm hiểu các thông tin có sẵn trong đề bài, như chiều dài, chiều rộng, độ dài cạnh…
4. Sử dụng \”đpcm\” để định danh các góc của hình.
5. Áp dụng kiến thức về các định lý, quy tắc trong hình học để giải quyết bài toán.
6. Tính toán và rút ra kết luận của bài toán.
7. Kiểm tra lại kết quả và trình bày câu trả lời một cách rõ ràng.