Đường trong hoá học là gì? Tìm hiểu các công thức hoá học của đường

0
99
Đường trong hoá học là gì? Tìm hiểu các công thức hoá học của đường

Mục lục bài viết

1. Đường trong hoá học là gì?

Đường thường dùng để chỉ sucrose, được lấy chủ yếu từ mía. Ngoài sucrose, các loại đường khác bao gồm đường nghịch chuyển (một phân tử sucrose trong đó liên kết disacarit đã bị phân tách), fructose tinh thể và glucose.

“Đường đơn giản” chứa một saccharide (monosacarit). Chúng có thể được xâu chuỗi lại với nhau thành chuỗi tuyến tính gồm hai hoặc nhiều sacarit giống như cành cây. Số lượng monosaccharide liên kết với nhau cho biết mức độ trùng hợp. Chuỗi từ ba đến chín monosacarit được gọi là oligosacarit và hơn chín được gọi là Polysacarit.

2. Công thức hoá học của đường?

Có nhiều loại đường trong hoá học do vậy chúng ta sẽ list từng loại đường trong hoá học ra cho mọi người cùng tìm hiểu nhé:

Công thức đường bao gồm các nguyên tử C (tức là cacbon), H (tức là hydro) và O (tức là Oxy). Công thức hóa học chung của đường là CnH2nOnn trong đó “n” chỉ số nguyên tử của nguyên tố đó có trong carbohydrate. Phạm vi của “n” nằm trong khoảng từ 3 đến 7.

Đường còn được gọi là đường mía (sucrose) bao gồm 12 nguyên tử carbon, 22 nguyên tử hydro và 11 nguyên tử oxy. Vì vậy, công thức hóa học của đường ăn (hoặc sucrose) là C12H22O11. Ngoài ra, công thức hóa học của glucose (hoặc monosacarit) là C6H12O6 .

– Công thức đường fructose: Fructose bao gồm năm nhóm hydroxyl và một nhóm carbonyl có cấu trúc tuần hoàn. Nó là một đồng phân của glucose và Glucose bao gồm sáu nguyên tử carbon, mười hai nguyên tử hydro và sáu nguyên tử oxy. Do đó, công thức hóa học của nó giống như glucose là C6H12O6.

– Công thức Lactose: Lactose bao gồm tám nhóm hydroxyl và một nhóm carbonyl có cấu trúc tuần hoàn. Nó là một đồng phân của sucrose và sucrose bao gồm 12 nguyên tử carbon, 22 nguyên tử hydro và 11 nguyên tử oxy. Do đó, công thức hóa học của nó giống như sucrose là C12 H22 O11.