Mấy giờ rồi trong tiếng anh đọc là gì?

0
60
Mấy giờ rồi trong tiếng anh đọc là gì?

Contents

1. Mấy giờ rồi trong tiếng anh đọc là gì?

Mấy giờ rồi trong tiếng anh đọc là gì? chúng ta sẽ hỏi là: “What time is it”?

2. Cách nói giờ chẵn trong tiếng Anh 

Lúc chính xác 3 giờ chiều có thể được nói đơn giản là “It is three p.m.” Nếu bạn chỉ nói giờ, không đề cập đến phút, có thể sử dụng “o’clock.”

O’clock là cách nói vắn tắt của cụm từ cổ of the clock, được đặt ngay sau số giờ.

Ví dụ:

  • Do you know what time it is now? (Bạn có biết bây giờ là mấy giờ không?)
  • It is twelve o’clock in the afternoon. (Giờ là 12 giờ chiều.)

3.Cách nói giờ hơn trong tiếng Anh

Cách 1: Đọc giờ đầu tiên rồi mới đến phút: giờ + phút

Ví dụ:

6:25 – It’s six twenty-five

8:05 – It’s eight O-five (O phát âm là [ oʊ ])

9:11 – It’s nine eleven

2:34 – It’s two thirty-four

Cách 2: Đọc phút trước rồi mới đến giờ: phút + PAST + giờ

Áp dụng khi số phút hơn chưa vượt quá 30 phút.

Ví dụ:

11:20 – It’s twenty past eleven

4:18 – It’s eighteen past four

4. Cách nói giờ kém trong tiếng Anh

Dùng khi số phút hơn vượt quá 30 phút. Thường chúng ta sẽ nói phút trước rồi đến giờ: phút + TO + giờ

8:51 – It’s nine to nine

2:59 – It’s one to three