Giai thừa trong toán học là gì?

3
3856

Trong lớp 11 chúng ta đã học môn Đại số và chắc chắn đã học về Giai thừa rồi đúng không? Và bài viết này mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn.

1. Giai thừa là gì?

Giai thừa là là một toán tử một ngôi trên tập hợp các số nguyên dương. Nói một cách đơn giản thì giai thừa là tích các số tự nhiên dương bắt đầu từ 1 đến n với n là số tự nhiên dương bất kỳ cho trước.

2. Công thức của giai thừa?

 • n ! = nx (n -1) x (n – 2) x. . . x 2 x 1

Lưu ý Lưu ý:

 • n là số nguyên dương (n > 0)

3. Ví dụ về giai thừa?

Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét một vài ví dụ về giai thừa với các giá trị nhỏ của n :

 • 1! = 1
 • 2! = 2 x 1 = 2
 • 3! = 3 x 2 x 1 = 6
 • 4! = 4 x 3 x 2 x 1 = 24
 • 5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120
 • 6! = 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 720
 • 7! = 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 5040
 • số 8! = 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 40320
 • 9! = 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 362880
 • 10! = 10 x 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 3628800

4. Ví dụ về Giai thừa trong tin học

Viết chương trình tính giai thừa của một số N bất kì:

program Tinh_Giai_Thua;
uses crt;
longint S,N,i:longint;
begin
clrscr;
writeln(‘Nhap so N=’);readln(N);
S:=1;
for i:=1 to N do S:=S*N;
writeln(N,’!=’,S);
readln
end.

 

 

>>> Xem thêm: Cách đọc số 5 trong toán học 

3 COMMENTS

Comments are closed.