m nhỏ trong hóa học là gì? tìm hiểu về m và M?

1
6460
m nhỏ trong hóa học là gì? tìm hiểu về m và M?

Mình đã từng có một bài viết về m – “m là gì trong toán học” nhưng còn trong hóa học thì sao? Thực ra trong hóa học m và M đã có 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau rồi – cho nên trong bài viết này mình sẽ tìm hiểu cho các bạn cụ thể về m và M trong hóa học nhé!

1. m nhỏ là gì trong hóa học?

m là gì trong hóa học?

m là ký hiệu khối lượng của một chất hóa học được tính bằng gam. m xuất hiện trong nhiều công thức hóa học.

2. M lớn là gì trong hóa học?

M lớn trong hóa học?

M là là ký hiệu của khối lượng mol của một nguyên tố hoặc hợp chất hóa học . Đơn vị của M được tính bằng gam/mol.

3. Công thức hóa học liên quan đến m và M:

Công thức tính M (khối lượng Mol)

M được tính bằng công thức sau: M = m/n

Trong đó:

 • M khối lượng mol
 • m là khối lượng của chất
 • n là số mol

Công thức tính m theo mol 

m được tính theo mol có công thức như sau: m= M x n

Trong đó:

 • m là khối lượng của chất
 • M là khối lượng mol
 • n là số lượng mol

Chúng ta có thể tính nồng độ phần trăm trong hóa học bằng các công thức sau:

Công thức 1: C% = mct  x 100% / mdd

Trong đó:

 • C% là nồng độ phần trăm, có đơn vị là %
 • mct là khối lượng của chất tan được tính bằng gam
 • mdd là khối lượng dung dịch có đơn vị là gam

Công thức 2: C% = CM x M / 10 x D

Trong đó:

 • CM là nồng độ mol, có đơn vị là Mol/lít
 • M là khối lượng mol
 • D là khối lượng riêng có đơn vị là gam/ml

Công thức tính nồng độ mol

Nồng độ mol được tính bằng các công thức như sau:

Công thức 1: CM = nct / Vdd

Trong đó:

 • CM là ký hiệu của nồng độ mol
 • nct là số mol chất tan
 • Vdd là thể tích cuarung dịch được tính bằng mililít

Công thức 2: CM = (10 x D x C%) / M

Trong đó:

 • M là khối lượng mol
 • C% là nồng độ phần trăm, có đơn vị là %
 • D là khối lượng riêng có đơn vị là gam/ml

Công thức tính khối lượng chất tan

Để tính khối lượng chất tan chúng ta sử dụng công thức sau:

mct = (C% x Vdd) / 100%

Trong đó:

 • C% là nồng độ phần trăm, có đơn vị là %
 • Vdd là ký hiệu của thể tích dung dịch, có đơn vị là lít

Công thức tính khối lượng riêng

D = mdd  / Vdd(ml)

Trong đó :

 • D là ký hiệu của khối lượng riêng của chất, có đơn vị là gam/ml
 • mdd là khối lượng dung dịch có đơn vị là gam
 • Vdd(ml) là thể tíc dung dịch có đơn vị là mili lít

 

1 COMMENT

Comments are closed.