ch3coona là môi trường gì?

0
2500
ch3coona là môi trường gì?

VD: Dung dịch CH3COONa trong nước có môi trường:
A. axit.
B. bazơ.
C. lưỡng tính.
D. trung tính.

Câu trả lời là B: Bazo yếu trong môi trường nước. Vì ch3coo- có khả năng nhận h+ nên có tính bazơ.còn Na+ là trung tính.=>ch3cooNa có tính bazơ

1. Tìm hiểu về ch3coona?

– Định nghĩa: Natri axetat là muối natri của axit axetic

– Công thức phân tử: C2H3ONa

– Công thức cấu tạo: CH3COONa

Tính chất vật lý:- Natri axetat tồn tại dưới dạng bột màu trắng chảy rữa, không mùi.

2.Tính chất hóa học

1. Natri axetat có thể dùng để điều chế este với một alkyl halua như là brometan:

CH3COO–Na+ + Br-CH2-CH3 → CH3COOCH2–CH3 + NaBr

2. Phản ứng nhiệt phân

Natri axetat khử caboxyl để tạo thành metan trong điều kiện cưỡng bức (nhiệt phân với sự hiện diện của natri hydroxit):

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3