get a nghĩa là gì?

0
232

1. Get trong tiếng Anh?

Get trong tiếng anh là một dạng của động từ Dạng của động từ: get, got, got (Anh – Anh) hoặc gotten (Anh -Mỹ)
Ví dụ:

  • Nghĩa 1: đạt được, giành được, thu được Ex: We stopped at a cafe to get some breakfast. Where did you get your radio from?
  • Nghĩa 2: mua Ex: He went to the shop to get some milk. How many apples can you get for £1?

Get in được sử dụng khi diễn tả hành động đi đến đâu đó, nơi nào đó: Ex: The bus will get in late. John will get in 30 minutes late (John sẽ đến muộn 30 phút).

Ý nghĩa của Get to là:Tức giận Ví dụ minh họa cụm động từ Get to:

<span class="pun">-</span>  <span class="typ">Don</span><span class="str">'t let her GET TO you; she'</span><span class="pln">s </span><span class="kwd">in</span><span class="pln"> a bad mood</span><span class="pun">.</span>
<span class="pun"></span><span class="pln">ng </span><span class="pun"></span><span class="pln"> c</span><span class="pun"></span> <span class="pun"></span><span class="pln">y t</span><span class="pun"></span><span class="pln">c gi</span><span class="pun"></span><span class="pln">n v</span><span class="pun"></span><span class="pln">i b</span><span class="pun"></span><span class="pln">n</span><span class="pun">,</span><span class="pln"> t</span><span class="pun"></span><span class="pln">m tr</span><span class="pun"></span><span class="pln">ng c</span><span class="pun"></span> <span class="pun"></span><span class="pln">y </span><span class="pun"></span><span class="pln">ang r</span><span class="pun"></span><span class="pln">t x</span><span class="pun"></span><span class="pln">u </span><span class="pun"></span><span class="pln">y</span><span class="pun">.</span>

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here