mol là gì lớp 8?

3
760

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về đại lượng mol, một kí hiệu theo suốt chúng ta khi học hóa học những năm cấp 2, cấp 3 khi mà suốt ngày có những người trí nhớ kém làm mất nhãn chai và chúng ta luôn phải tìm chúng :)))

1. Mol là gì – lớp 8?

Mol hay mole, là đơn vị đo lường dùng trong hóa học nhằm diễn tả lượng chất có chứa 6,022.10²³ số hạt đơn vị nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Số 6,02214129×10²³ – được gọi là hằng số Avogadro.

2. Khối lượng của mol

Khối lượng mol của một chất nào đó chính là khối lượng được tính bằng gam (g) của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Kí hiệu của khối lượng mol là M. Đơn vị: g/mol

Công thức (cách) tính khối lượng mol nguyên tử

– Trong đó:

  •  M là khối lượng mol chất (bằng nguyên tử khối hay phân tử khối của chất đó), tính bằng g/mol.
  •  m là khối lượng của chất đó, đơn vị (g).
  •  n là số mol chất, tính bằng (mol).

Công thức tính mol của chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn:

– Để tính số mol chất khí ở đktc thông qua thể tích ta có công thức:

Trong đó:

  • n: số mol khí (mol).
  • V: thể tích khí ở đktc (l)

3 COMMENTS

Comments are closed.