Nghiệm toán học là gì?

0
1858
Nghiệm toán học là gì?

Mục lục bài viết

1. Trong toán học nghiệm là gì?

Trong toán học, nghiệm đơn vị, đôi khi gọi là số de Moivre, là số phức bất kỳ khi lũy thừa mũ nguyên dương n có kết quả bằng 1 . Nghiệm đơn vị được sử dụng trong nhiều nhánh của toán học, và đặc biệt quan trọng trong lý thuyết số, lý thuyết nhóm tính chất, và biến đổi Fourier rời rạc.

Dễ hiểu hơn ta có thể hiểu rằng: Nghiệm số (còn gọi tắt là nghiệm) của một phương trình: là các giá trị của x1, x2,… mà ở đó giá trị của hàm số f bằng 0. Có những phương trình mà nghiệm số thực không tồn tại. Việc tìm ra các nghiệm số của phương trình gọi là giải phương trình. Nghiệm số, nếu tồn tại, có thể tìm thấy bằng biến đổi toán học và biểu diễn bằng các hàm toán học cơ bản hoặc tìm thấy dưới dạng số bằng phương pháp số, ngay cả khi không thể biểu diễn bằng hàm toán học cơ bản.

>> Dấu trong toán học