Sign trong toán học là gì?

0
825
Sign trong toán học là gì?

Mục lục bài viết

1. Sign trong toán học nghĩa là gì?

Sign trong toán học khác với hàm sin trong lượng giác. Chúng thường được gọi là “dấu hiệu”

Trong toán học, từ Sign thường được đề cập đến tính chất dương hoặc âm . Mọi số thực khác 0 đều dương hoặc âm do đó có dấu. Bản thân số 0 là không có dấu hiệu, hay vô dấu hiệu. Ngoài việc đặt dấu vào số thực, dấu từ được sử dụng trong toàn bộ toán học để chỉ các bộ phận của đối tượng toán học mang ý nghĩa tích cực và tiêu cực.

Thông thường, nếu các số được nhìn thấy mà không có dấu, thì chúng được coi là số dương. Nếu không, một dấu trừ ” -” được thêm vào trước số để chỉ ra rằng số đó là số âm của một số khác.

2. Sign của một số?

Một số thực được gọi là dương nếu nó lớn hơn 0 và âm nếu nó nhỏ hơn 0. Thuộc tính dương hay âm được gọi là dấu của số. Bản thân số 0 không được coi là có dấu.

Trong số học , dấu của một số thường được biểu thị bằng cách đặt dấu cộng hoặc dấu trừ trước số đó. Ví dụ: +3 sẽ biểu thị số dương 3 và −3 sẽ biểu thị số âm 3. Khi không có dấu cộng hoặc dấu trừ nào được đưa ra, cách chính để nhận biết một số là dương.

Dấu của bất kỳ số nào khác 0 có thể được đổi thành dương bằng cách sử dụng hàm giá trị tuyệt đối . Ví dụ: giá trị tuyệt đối của −3 và giá trị tuyệt đối của 3 đều bằng 3. Trong ký hiệu, giá trị này sẽ được viết là |−3| = 3 và |3| = 3.