Tỉ số là gì lớp 5? Ví dụ về toán tỉ số lớp 5

1
1278
Tỉ số là gì lớp 5? Ví dụ về toán tỉ số lớp 5

Mục lục bài viết

1. Tỉ số là gì lớp 5?

Trong toán học, tỉ số là phép so sánh giữa hai số hay hai đại lượng. Tỉ số của hai số a và b được ký hiệu là a/b và được đọc là “a chia b”.

Ví dụ, nếu bạn có một quả táo và hai quả cam, tỉ số số lượng táo và cam là 1/2. Tỉ số này có thể được viết dưới dạng phần trăm là 50%.

Trong lớp 5, các em học sinh sẽ được học cách tính tỉ số, so sánh tỉ số, cũng như ứng dụng của tỉ số trong các bài toán.

Tùy vào từng trường học và chương trình giảng dạy cụ thể, nhưng thường trong lớp 5, các em còn học thêm những khái niệm cơ bản liên quan đến tỉ số như:

  • Tỉ lệ: Là một dạng đặc biệt của tỉ số, trong đó tử và mẫu không được đưa về dạng tối giản. Ví dụ: 3/4 có thể được viết dưới dạng tỉ lệ là 3:4.
  • Đơn vị tỉ lệ: Là đơn vị được sử dụng để đo lường hai đại lượng trong tỉ lệ. Ví dụ, trong tỉ lệ 3:4, đơn vị tỉ lệ có thể là cm, km, đô la, đồng, v.v.
  • Tỉ số tương đương: Là các tỉ số có giá trị bằng nhau, ví dụ như 1/2 và 2/4.
  • Tỉ số phần trăm: Là tỉ số được biểu diễn dưới dạng phần trăm. Ví dụ, tỉ số 1/4 có thể được viết dưới dạng phần trăm là 25%.

Ngoài ra, các em còn học cách áp dụng các khái niệm này vào các bài toán thực tế, ví dụ như tính giá trị của một sản phẩm khi biết tỷ lệ giảm giá, tính tiền lương của một nhân viên dựa trên tỉ lệ làm việc, v.v.

2. Ví dụ về toán tỉ số lớp 5?

Ví dụ 1:

Một lớp học có 28 em, trong đó có 7 em học giỏi toán. Hãy tìm tỉ số phần trăm học sinh giỏi toán so với sĩ số của lớp?

Phân tích: Ta phải tìm tỉ số phần trăm của 7 em so với 28 em. Như vậy nếu sĩ số của lớp là 100 phần thì 7 em sẽ là bao nhiêu phần?

Giải: Tỉ số phần trăm học sinh giỏi toán so với học sinh cả lớp là:
7 : 28 = 0,25
0,25 = 25%

Đáp số: 25%

Ví dụ 2:

Chiếc xe đã đi được 40% chiều dài của con đường dài 250 km. Tính phần còn lại của con đường mà xe còn phải đi?

Phân tích: Muốn tìm 40% của 250 tức là 250 có 100 phần thì 40 phần sẽ là bao nhiêu?

Giải: Xe đó đã đi được:

40% x 250 = 100 (km).

Do đó phần đường còn lại phải đi là:

250 – 100 = 150 (km).

Đáp số: 150 km.

Ví dụ 3:

Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 64 em chiếm 12,8% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?

Phân tích:  64 là 12,8 % ta phải tìm số học sinh toàn trường tức là tìm 100% là bao nhiêu? Có thể làm theo phương pháp rút về đơn vị (tính 1%) và từ đó có 100% (nhân 100).

Giải: 1% học sinh của trường là:

64 : 12,8% = 5 (em)

Số học sinh toàn trường là:

5 x 100 = 500 (em)

Đáp số: 500 em.

Ví dụ 4:

Một mảnh đất hình chữ nhật, nếu tăng chiều rộng thêm 6,4 m, đồng thời giảm chiều dài của nó đi 15% thì diện tích của hình chữ nhật tăng thêm 2%. Tính chiều rộng mảnh đất ban đầu.

Phân tích: Muốn tìm được chiều rộng hình chữ nhật ban đầu ta phải đi tìm xem chiều rộng sau khi tăng thêm 6,4cm so với chiều rộng ban đầu chiếm bao nhiêu phần trăm.

Giải:

Diện tích mảnh đất mới so với diện tích lúc trước là

100% + 2% = 102%

Chiều dài mảnh đất mới so với chiều dài mảnh đất cũ là:

100% – 15% = 85%

Chiều rộng mảnh đất mới so với chiều rộng ban đầu là:

102% : 85% = 120%

Như vậy chiều rộng tăng so với chiều rộng ban đầu là:

120% – 100% = 20%

20% chiều rộng ban đầu là 6,4 m nên chiều rộng ban đầu là:

6,4 : 20% x 100 = 32 (m).

Đáp số: 32 m.

1 COMMENT

Comments are closed.