Vlookup là hàm gì? Hlookup là hàm gì?

0
355
Vlookup là hàm gì? Hlookup là hàm gì?

1. Hàm vlookup là gì?

Hàm Vlookup (Viết tắt của Vertical Lookup) là một hàm trong Microsoft Excel, dùng để tìm kiếm và trả về giá trị trong một bảng tương ứng với một giá trị được chỉ định. Nó có thể giúp bạn tìm kiếm một giá trị trong một cột và trả về giá trị từ cột khác trong cùng một hàng.

Nó có thể tìm kiếm và trả về giá trị theo cột hoặc theo dòng, hoạt động với nhiều loại dữ liệu khác nhau như số, văn bản, ngày, giờ, vv. Vlookup còn có thể sử dụng trong các bảng tính lớn và phức tạp để tìm kiếm và truy xuất dữ liệu một cách dễ dàng.

2. Ví dụ về hàm Vlookup?

Ví dụ: Giả sử bạn có một bảng tính có chứa danh sách nhân viên và lương họ đang nhận. Bạn muốn tìm ra lương của một nhân viên cụ thể theo tên họ. Bạn có thể sử dụng hàm Vlookup để thực hiện việc này.

Cú pháp: =VLOOKUP(value, range, index, [exact match])

  • Value: Tên nhân viên mà bạn muốn tìm kiếm
  • Range: Bảng dữ liệu chứa danh sách nhân viên và lương
  • Index: Số thứ tự của cột chứa lương (trong trường hợp này là cột số 2)
  • [Exact match]: (tùy chọn) xác định xem hàm có tìm kiếm giá trị chính xác hay không. Nếu chọn “True”, hàm sẽ chỉ trả về giá trị nếu tìm thấy một giá trị chính xác hoàn toàn tương tự, nếu chọn “False”, hàm sẽ trả về giá trị gần đúng nhất.

Ví dụ: =VLOOKUP(“John Doe”, A2:B6, 2, TRUE)

Trong ví dụ này, hàm sẽ tìm kiếm tên “John Doe” trong cột A (từ dòng 2 đến dòng 6) và trả về giá trị từ cột B trong cùng một hàng.

Ví dụ 1:
Ví dụ 2:
Ví dụ 3:
Ví dụ 4: 

3. Hlookup là hàm gì?

HLOOKUP (Horizontal Lookup) là một hàm trong Microsoft Excel, nó cho phép tìm kiếm một giá trị trong một hàng trong một bảng dữ liệu và trả về giá trị tương ứng từ một cột khác trong cùng một hàng. HLOOKUP là một phiên bản ngang của hàm VLOOKUP, và được sử dụng khi bạn muốn tìm kiếm dữ liệu theo hàng thay vì theo cột.

Còn nữa, HLOOKUP có thể được sử dụng để truy vấn dữ liệu trong các bảng dữ liệu lớn hoặc để kết hợp hai bảng dữ liệu. Tương tự như VLOOKUP, nó cũng có thể trả về giá trị tìm kiếm hoặc giá trị mặc định nếu không tìm thấy giá trị cần tìm.

4. Ví dụ về Hlookup?

Ví dụ 1:
Ví dụ về Hlookup?
Ví dụ về Hlookup?
Ví dụ 2:

Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng hàm HLOOKUP:

  • Tạo một bảng dữ liệu với hai cột, “Tên” và “Điểm”.
  • Ghi dữ liệu vào các ô tương ứng trong hai cột.
  • Trong một ô bất kỳ, gõ công thức sau để tìm điểm của một sinh viên cụ thể: =HLOOKUP(A2,A1:B6,2,FALSE)

Trong công thức trên, A2 là giá trị tìm kiếm (tên sinh viên), A1:B6 là bảng dữ liệu, 2 là số cột cần trả về (Điểm), và FALSE là tùy chọn cho phép tìm kiếm chính xác (không tìm kiếm gần đúng).

Kết quả sẽ trả về điểm của sinh viên tìm kiếm.

5. Một số câu hỏi thường gặp?

Hàm vlookup kết hợp left

Vlookup là hàng hay cột: Trong Excel hàm Vlookup là hàm tìm kiếm giá trị theo cột và trả về phương thức hàng dọc (theo cột),

Thành phần thứ 3 trong hàm vlookup là gì? Trong hàm VLOOKUP trong Microsoft Excel, thành phần thứ 3 là số cột cần trả về. Nó xác định số cột trong bảng dữ liệu mà bạn muốn trả về giá trị. Ví dụ, nếu bạn muốn tìm điểm số của một sinh viên cụ thể, bạn có thể sử dụng VLOOKUP để tìm kiếm tên sinh viên trong cột đầu tiên và trả về điểm số từ cột kế tiếp (thứ 2 hoặc thứ 3, v.v.) bằng cách chỉ định số cột này là thành phần thứ 3 trong công thức VLOOKUP.