C là gì trong sinh học?

2
959
C là gì trong sinh học?

 

1. C là gì trong sinh học?

Giá trị C (Khoa học:molecular biology là thước đo số lượng DNA trong hệ gen đơn bội của một sinh vật , có thể bằng khối lượng hoặc trọng lượng phân tử.

2.Tại sao giá trị C được gọi là Paradox

Amip đơn bào có một số bộ gen lớn nhất, lớn hơn gấp 100 lần so với bộ gen của con người. Sự biến đổi này cho thấy rằng các bộ gen có thể chứa một phần đáng kể DNA khác với các gen và trình tự quy định của chúng. CA Thomas Jr đã gọi nó là ‘C-value parado’ vào năm 1971.

3.Giá trị C trong chu kỳ tế bào?

Giá trị C là số lượng DNA chứa trong nhân đơn bội (ví dụ: giao tử) hoặc một nửa số lượng trong tế bào sinh dưỡng lưỡng bội của sinh vật nhân thực. …

>>> Xem thêm:n là gì trong sinh học?