function là gì trong toán học?

0
1375
function là gì trong toán học?

Nghĩa của từ function trong từ điển:

function /’fʌɳkʃn/
* danh từ
– chức năng
=procreative function+ chức năng sinh sản
– ((thường) số nhiều) nhiệm vụ, trách nhiệm
=the functions of a judge+ nhiệm vụ của quan toà
– buổi lễ; buổi họp mặt chính thức, buổi họp mặt quan trọng
– (toán học) hàm, hàm số
– (hoá học) chức
* nội động từ+ (functionate) /’fʌɳkʃneit/
– hoạt động, chạy (máy)
– thực hiện chức năng

1. Function là gì trong toán học?

Hàm hợp là một thuật ngữ trong toán học, trong đó kết quả của một hàm số được dùng làm đối số cho một hàm số khác để tạo ra một hàm thứ ba.

Hàm hợp (tiếng Anh: function composition) là một trường hợp đặc biệt của việc kết hợp các quan hệ, do đó, tất cả các tính chất của kết hợp các quan hệ là đúng với hàm hợp. Cụ thể như sau:

Cho các hàm số:

trong đó XYZ là các tập hợp số nói chung. Hàm hợp của f1 và f2 là hàm số:

được định nghĩa bởi:

Có thể ký hiệu hàm hợp là:

Ví dụ, hàm số f(x) = sin (x2+1) là hàm số hợp f2(f1(x)), trong đó f2(y) = sin(y), f1(x) = (x2 +1).

OK vậy là mình là hướng dẫn xong function là gì trong toán học? chúc các bạn thành công.

>>> Dấu trong toán học