Hcf trong toán học là gì?

1
1428
Hcf trong toán học là gì?

Mục lục bài viết

1. Hcf trong toán học là gì?

Trong toán học HCF được gọi là (Thừa số chung cao nhất). Theo quy tắc toán học, ước chung lớn nhất hoặc gcd của hai hoặc nhiều số nguyên dương sẽ là số nguyên dương lớn nhất chia các số mà không để lại phần dư.

Ví dụ 1: Lấy 8 và 12. HCF của 8 và 12 sẽ là 4 vì số cao nhất có thể chia cả 8 và 12 là 4.

Ví dụ 2: HCF của 4, 6 và 8 là 2.

  • 4 = 2 × 2
  • 6 = 3 × 2
  • 8 = 4 × 2

Ở đây, hệ số chung cao nhất của 4, 6 và 8 là 2.

2. HCF của 15 và 12 là gì?

Câu hỏi thường gặp về HCF của 12 và 15

HCF của 12 và 15 là 3. Để tính HCF của 12 và 15, chúng ta cần nhân mỗi số (thừa số 12 = 1, 2, 3, 4, 6, 12; thừa số 15 = 1, 3, 5, 15) và chọn hệ số cao nhất chia chính xác cả 12 và 15, tức là 3.

18 có bao nhiêu thừa số? Vì vậy, tất cả các yếu tố của 18: 1, 2, 3, 6, 9 và 18.

Tổng của 15 là bao nhiêu?

0+15= 15, 1 + 14 = 15, 2 + 13 = 15, 3 + 12 = 15, 4 + 11 = 15, 5 + 10, 6 + 9 = 15, 7 + 8 = 15

>> Các dấu trong toán học bạn cần biết?

>> Đại lượng toán học là gì?