Tại sao n ++ nhanh hơn n = n + 1? Và cuối cùng là ta nên dùng gì ?

0
986

**Tại sao n ++ nhanh hơn n = n + 1? Và cuối cùng là ta nên dùng gì ? **> **Các mã được tạo ra là hoàn toàn là để xử lí chung một yêu cầu, tuy nhiên vấn đề ở đây chính là hiệu suất.Vậy tại sao ta nên sử dụng n++ : *** **Tốc độ thực thi sẽ nhanh hơn hoặc bằng so với n = n +1.*** **Kích thước chữ ngắn ==> mã nhị phân nhỏ hơn hoặc bằng n = n+1.*** **Mã nguồn của nó cũng nhỏ gọn hơn .*** **Nhanh hơn n = n + 1 nếu bạn không tối ưu hóa mã của mình.*** **Quá trình nạp, ghi, tải bộ nhớ nhanh hơn.****Tuy nhiên, có một thứ còn nhanh hơn nữa, đó là ++n.Trong một số trường hợp thông thường thì ++n và n++ chả có gì là khác biệt nhau mấy, nhưng xét trong một số trường hợp như **iterator **hoặc **smart pointer vì ** n++ trả về giá trị cũ và giá trị đó phải được lưu lại.Còn ++n thì không. ****Tóm lại, tập thói quen dùng n++ và ++n đôi khi cũng làm tăng hiệu suất trong mã của bạn.****Nguồn: Quora | [**https://www.quora.com/Why-is-n++-faster-than-n-n+1](https://www.quora.com/Why-is-n++-faster-than-n-n+1)#j2team_programming

Người đăng: Hồ Văn Chương vào Chủ nhật, 23 tháng 2, 2020


Các mã được tạo ra là hoàn toàn là để xử lí chung một yêu cầu, tuy nhiên vấn đề ở đây chính là hiệu suất.Vậy tại sao ta nên sử dụng n++ :

 • Tốc độ thực thi sẽ nhanh hơn hoặc bằng so với n = n +1.
 • Kích thước chữ ngắn ==> mã nhị phân nhỏ hơn hoặc bằng n = n+1.
 • Mã nguồn của nó cũng nhỏ gọn hơn .
 • Nhanh hơn n = n + 1 nếu bạn không tối ưu hóa mã của mình.
 • Quá trình nạp, ghi, tải bộ nhớ nhanh hơn.

VÍ DỤ:

Đây là mã C

 • int binary(int i){
 • i = i + 1;
 • return i;
 • }
 •  
 • int unary(int i){
 • i++;
 • return i;
 • }

Trình đang sử dụng:

 • rountree4@cuyahoga ~$ clang version
 • Apple LLVM version 7.0.0 (clang700.1.76)
 • Target: x86_64appledarwin15.6.0
 • Thread model: posix

Nhị phân:

 • _binary: ## @binary
 • .cfi_startproc
 • ## BB#0:
 • pushq %rbp
 • Ltmp0:
 • .cfi_def_cfa_offset 16
 • Ltmp1:
 • .cfi_offset %rbp, 16
 • movq %rsp, %rbp
 • Ltmp2:
 • .cfi_def_cfa_register %rbp
 • ## kill: EDI<def> EDI<kill> RDI<def>
 • leal 1(%rdi), %eax
 • popq %rbp
 • retq
 • .cfi_endproc

unary.

 • _unary: ## @unary
 • .cfi_startproc
 • ## BB#0:
 • pushq %rbp
 • Ltmp3:
 • .cfi_def_cfa_offset 16
 • Ltmp4:
 • .cfi_offset %rbp, 16
 • movq %rsp, %rbp
 • Ltmp5:
 • .cfi_def_cfa_register %rbp
 • ## kill: EDI<def> EDI<kill> RDI<def>
 • leal 1(%rdi), %eax
 • popq %rbp
 • retq
 • .cfi_endproc
Tuy nhiên, có một thứ còn nhanh hơn nữa, đó là ++n.Trong một số trường hợp thông thường thì ++n và n++ chả có gì là khác biệt nhau mấy, nhưng xét trong một số trường hợp như iterator hoặc smart pointer vì n++ trả về giá trị cũ và giá trị đó phải được lưu lại.Còn ++n thì không.
Tóm lại, tập thói quen dùng n++ và ++n đôi khi cũng làm tăng hiệu suất trong mã của bạn.